Glazbena škola J. Hatzea

Upisi u 1. razred osnovne glazbene škole

Objavljeni su rezultati prijemnih ispita

Rezultate prijemnih ispita možete vidjeti unutar administrativnog sučelja na linku http://upisi.gsjh.hr/_user/ koristeći podatke za prijavu iz svoje prijavnice.
Liste sa rezultatima biti će objavljene i na oglasnim pločama u Matičnoj školi ili dislociranom odjelu.

Obavijest za prijemne ispite za Matičnu školu Split

Prijemni ispiti za Matičnu školu Split vršit će na Trgu hrvatske bratske zajednice 3 (Nova škola).

NATJEČAJ za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u šk. god. 2017/18

NATJEČAJ
za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja
u šk. god. 2018/19
u matičnoj školi u Splitu, DO Kaštela, DO Trogir, DO Supetar, DO Postira, DO Bol, DO Hvar, DO Stari Grad, DO Jelsa, DO Vis1. PRAVO UPISA

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu
navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.
.
Dobna granica:
- flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, harmonika – mlađi od 01. 09. 2006.
- klavir, violina, viola, violončelo, gitara, mandolina, harfa– mlađi od 01. 09. 2008.
- iznimno DO Jelsa – mlađi od 01. 09. 2007.

Za starije kandidate, preporučujemo upis u 1. pripremni razred glazbene škole. Upisi u pripremni razred provodi se u lipnju putem aplikacije www.upisi.hr. Za daljnje obavijesti pratite naše web stranice.


2. TIJEK POSTUPKA

Postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr Postupak teče po fazama kako slijedi:
1. online prijave počinju 16. 04. i traju do 30. 04. 2018. u 24:00h
2. termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici
3. rezultati prijemnog bit će objavljeni 06. 06. 2018.
4. objava upisnih kvota po programima 27. 08. 2018.
5. odabir željenog instrumenta počinje 27. 08. u 12:00h i traje do 29. 08. 2018. u 12:00h
6. upisi su 30. 08. 2018.

Programi koje smo u ljetnom upisnom roku u mogućnosti ponuditi (po školama) su :

Matična škola Split
flauta, klarinet, saksofon, oboa, truba, trombon, rog, udaraljke, klavir, violina, viola, violončelo, gitara, harfa

DO Kaštela
klavir, violina, trombon, flauta, truba, gitara

DO Trogir
klavir, violina, violončelo, flauta, truba

DO Postira
klavir, gitara

DO Supetar
klavir

DO Bol
klavir

DO Jelsa
klavir, gitara

DO Stari Grad
klavir

DO Hvar
klavir

DO Vis
truba

Termini prijemnih ispita:

Matična škola Split
srijeda, 02. 05. u 08:30, 09:30, 16:00, 17:00 i 18:00h
srijeda, 09. 05. u 08:30, 09:30, 16:00, 17:00 i 18:00h
subota, 12. 05. u 08:30, 09:30
srijeda, 23. 05. 16:00, 17:00 i 18:00h

DO Kaštela
subota, 12. 05. u 08:30, 09:30, 10:30h

DO Trogir
utorak, 22. 05 u 16:00 i 18:00
srijeda, 23.05.u 10:00

DO Postira
petak, 11. 05. u 14:30h

DO Supetar
petak, 11. 05. u 18:00h

DO Bol
četvrtak, 10. 05. u 17:30h

DO Jelsa
četvrtak, 03. 05. u 17:00h

DO Stari Grad
petak, 04. 05. u 15:00h

DO Hvar
petak, 04. 05. u 12:30h

DO Vis
srijeda, 23. 05. u 19.30

U otvorenom roku za prijavu kandidati se registriraju u aplikaciji koja je dostupna na web stranicama škole http://upisi.gsjh.hr. U aplikaciji se kandidat registrira dajući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti o postupku. Kandidat prijavljuje samo jednu od Škola i jedan termin.
Pomoć i infromacije vezano za upis i rad aplikacije možete dobiti isključivo na e-mail: webmaster@gsjh.hr

Prijemni ispit provodi tročlana komisija.

Kandidatu se vrednuje samo ostvareni rezultat na prijemnom ispitu glazbene darovitosti i to:
1. glazbeni test (40 bodova)
2. glazbeni sluh i pamćenje (20 bodova)
3. glazbeni ritam (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova)
na kojima je moguće ostvariti ukupno 100 bodova.

Bodovni prag na temelju rezultata iz prijemnog ispita glazbene darovitosti je 65 bodova.

Prijemni ispit se provodi sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Nakon provedenog prijemnog ispita 06. 06. objavljuju se rezultati – rang lista s bodovima svakog pojedinog kandidata.
Točan broj slobodnih mjesta definirat će se na sjednici Nastavničkog vijeća 23. 08., nakon čega će se objaviti upisna kvota. Postoji mogućnost da dođe do promjene ponude programa.
Od 27. 08. u 12:00h aplikacija će biti otključana i kandidati koji su prešli bodovni prag moći će do 29. 08. u 12:00h odabrati željeni instrument. Po isteku roka aplikacija se zaključava. Kandidati mogu odmah vidjeti svoj poredak. Tijekom otvorenog roka moguće je promijeniti svoj izbor instrumenta, sve do zaključavanja aplikacije.
Po isteku roka i zaključavanju aplikacije, vidljiv je poredak i označeni su kandidati koji su ostvarili pravo upisa.

Roditelji su odgovorni za točnost datih podataka, te ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija, (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će biti diskvalificirati.


3. PARTICIPACIJA

Mjesečni iznos temeljne participacije od 200kn se plaća se za 10 nastavnih mjeseci (2.000kn godišnje) za učenike upisane u matičnu školu u Splitu i sve Dislocirane odjele.
Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea je dostupna na web stranicama škole na izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
 

4. UPISI

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, mogu pristupiti isključivo dana 30.08. u terminima koji će se naknadno objaviti.

Za upis je potrebno donijeti u Školu:
- presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
- predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima,
uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
- dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa
Škole: HR9523300031100114472 uz poziv na broj 652642.
 

5. DRUGI CIKLUS PRIJEMNIH ISPITA (JESENSKI)
Ukoliko se pokaže potreba provest će se 2. ciklus upisa.